eHPC2020: Workshop on e-Science and High Performance Computing

ภาคีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน e-Science จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ eHPC2020: Workshop on e-Science and High Performance Computing ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนการพัฒนาและตัวอย่างการใช้งานระบบ HPC ตลอดจนความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและองค์กรวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป (เซิร์น)

ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานสัมมนา ซึ่งได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริริเริ่มโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น ซึ่งสร้างโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ไทยได้พัฒนาความร่วมมือกับเซิร์น อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงที่หน่วยงานสมาชิกภาคีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน e-Science ได้พัฒนาขึ้น จากนั้น ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ 20 ปี ความร่วมมือ ไทย-เชิร์น

เนื่องในโอกาสครบรอบความร่วมมือ 20 ปี ประเทศไทย – เซิร์น Prof. Emmanuel Tsesmelis, Prof. Danilo Piparo วิทยากรจากเซิร์น ร่วมกับ ผศ. ดร. นรพัทธ์ ศรีมโนภาส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้บรรยายแนะนำภาพรวมของเซิร์น การทดลองและความต้องการระบบประมวลผล ตลอดจนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ไทยได้มีส่วนร่วมกับเซิร์นตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน

จากนั้นเป็นการแนะนำทรัพยากรคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้พัฒนาและเปิดให้บริการทั้งภายในหน่วยงานเองและภายนอก ตลอดจนนโยบายการให้บริการ และแนวทางการบริหารทรัพยากรของแต่ละหน่วยงาน

  • ดร.อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร จาก มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
  • ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผศ.ดร. ภุชงค์ อุทโยภาศ จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. มนัสชัย คุณาเศรษฐ จาก ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง สวทช.

6

การบรรยายจากวิทยากรจากหลายภาคส่วนที่ได้ใช้งานระบบ HPC ในงานวิจัยสาขาต่างๆ เช่น ด้านการแพทย์ ด้านพันธุวิศวกรรมศาสตร์ ด้านการเงิน การประมวลผลภาษา และการแชร์ประสบการณ์การแข่งขันการประมวลผลสมรรถสูงและปัญญาประดิษฐ์แห่งภูมิภาคเอแปค 2020

  • ผศ. ดร. ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ดร. ศิษเฎศ ทองสิมา จาก ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สวทช.
  • ดร. ทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล จาก กสิกร บิซิเนส – เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG)
  • ดร. ขวัญชีวา แตงไทย จาก กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ เนคเทค สวทช.
  • ผศ. ดร. วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

จากงานสัมมนา eHPC2020 ภาคีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน e-Science และผู้เข้าร่วมงานเล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือพัฒนาระบบ HPC ทั้งในส่วนศูนย์กลางระดับประเทศและศูนย์ย่อยตามภูมิภาคต่างๆ รวมถึงการกระตุ้นและการมีส่วนร่วมของผู้พัฒนาระบบ ผู้เชี่ยวชาญ (HPC Application Specialist) สาขาต่างๆ และผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถใช้งานทรัพยากรและระบบอย่างเต็มประสิทธิภาพ

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *