กลุ่มวิจัยสาขาฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูง

highenergyphysics

กลุ่มวิจัยสาขาฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูงความเป็นมา

ใใ

ฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูง (Particle Physics) เป็นแขนงหนึ่งของการศึกษาฟิสิกส์ที่ศึกษาเกี่ยวกับอนุภาคมูลฐาน และอันตรกิริยาระหว่างอนุภาคมูลฐานเหล่านั้น เพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามที่ว่า สสารประกอบขึ้นด้วยอะไร การศึกษาด้านฟิสิกส์อนุภาคอาจถือได้ว่ามีจุดเริ่มต้นพร้อมๆ กันกับการค้นพบอนุภาคอิเล็กตรอนเมื่อหนึ่งร้อยปีเศษที่ผ่านมา การศึกษาด้านฟิสิกส์อนุภาคนำมาซึ่งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของอนุภาคมูลฐานต่างๆ  และอันตรกิริยาระหว่างอนุภาคเหล่านั้น จนเกิดเป็นแบบจำลองมาตรฐาน (Standard Model) ของฟิสิกส์อนุภาคที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ในการอธิบายปรากฏการณ์หลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับอนุภาคมูลฐานและแรงพื้นฐาน 3 ชนิด (ยกเว้นแรง โน้มถ่วง) ผลการทดลองและผลการคำนวณทางทฤษฎีมีความสอดคล้องกันอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีคำถามที่แบบจำลองมาตรฐานยังไม่อาจให้คำตอบหรือยังรอผลการยืนยันทางการทดลองอยู่ เช่น ความมีอยู่ของอนุภาคฮิกส์ การมีอยู่ของสสารมืด เป็นต้น และหนึ่งในสถาบันวิจัยระดับนานาชาติที่ระดมสรรพกำลัง และมันสมองของนักฟิสิกส์จากทั่วทุกมุมโลก เพื่อไขปริศนาดังกล่าวก็คือ องค์กรแห่งยุโรปเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์ (European Organization for Nuclear Research) หรือ เซิร์น (CERN) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งได้เริ่มเดินเครื่องเร่งอนุภาคที่มี พลังงานสูงที่สุดในปัจจุบัน คือ เครื่องเร่งอนุภาค แอล เอช ซี (Large Hadron Collider: LHC) เมื่อปลายปี 2552 ที่ผ่านมา เป็นที่คาดหมายกันว่าผลการทดลองที่จะได้จาก แอล เอช ซี นอกจากจะช่วยยืนยันความถูกต้องของแบบจำลองมาตรฐาน  และยังเป็นการเปิดมิติสู่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคที่นอกเหนือไปจากแบบจำลองมาตรฐาน (Beyond Standard Model) และความเชื่อมโยงไปสู่การกำเนิดของเอกภพ

ตามที่ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ในขณะนั้นได้ตามเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมสถาบันวิจัย CERN ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และได้ร่วมลงนามใน "Expression of Interest in The Participation of Physicists from Universities and Research Institutes from Thailand in the CMS Experiment at the CERN LHC Accelerator" เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2552 เพื่อแสดงความสนใจในความร่วมมือให้นักฟิสิกส์จากประเทศไทยเข้าร่วมกับกลุ่มการทดลอง CMS (Compact Muon Solenoids) เพื่อร่วมทำการทดลองด้านฟิสิกส์อนุภาค และโครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค และการศึกษาวิชาฟิสิกส์ของประเทศไทย

การร่วมศึกษาวิจัยและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง จากเครื่องตรวจวัดอนุภาค CMS เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการมีอยู่ของอนุภาค Higgs Boson ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นอนุภาคที่เป็นที่มาของมวลของอนุภาคมูลฐาน การค้นพบอนุภาค Higgs Boson นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาฟิสิกส์ในปัจจุบัน นอกจากนี้แล้ว การค้นพบดังกล่าวอาจนำไปสู่รางวัลโนเบล ซึ่งหากประเทศไทยได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิจัย CMS นี้ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จและการค้นพบที่สำคัญยิ่งในครั้งนี้

นอกจากนี้แล้ว ในปัจจุบันนักวิจัยทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงในประเทศไทย ยังมีความร่วมมือในระดับกลุ่มวิจัยย่อยภายในแต่ละมหาวิทยาลัยในประเทศ กับห้องปฎิบัติการทางฟิสิกส์พลังงานสูง อาทิ GSI สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หรือ ALICE Collaboration, CERN  เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ณ ขณะนี้มีผู้ที่ทำงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการทดลองอยู่น้อยมากในประเทศไทย การที่จะให้บรรลุผลตามแนวทางความร่วมมือข้างต้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องมีนักฟิสิกส์อนุภาคเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการรวมตัวกันของนักฟิสิกส์ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านฟิสิกส์อนุภาค และสาขาใกล้เคียง เพื่อระดมสมองกำหนดแผนงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคร่วมกัน และเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างนักฟิสิกส์อนุภาค รุ่นใหม่ และเสริมสร้างความเข้มแข็งในงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคของประเทศไทยต่อไป


หัวหน้ากลุ่มวิจัย

ใใใดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ

ใใใจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใใ

หัวข้อวิจัย

- กลุ่มศึกษาทางด้านการจำลองเครื่องตรวจวัดอนุภาคและเครื่องเร่งอนุภาค

- กลุ่มศึกษาทางด้านทฤษฎีแบบจำลองมาตรฐาน (Standard Model)

- กลุ่มศึกษาทางด้านทฤษฎีนอกเหนือจากทฤษฎีแบบจำลองมาตรฐาน (Beyond Standard Model)

ใใ

<< รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มวิจัย >>

----------------------------------------------------------------------------------