กลุ่มวิจัยสาขาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

climatechange

กลุ่มวิจัยสาขาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความเป็นมา

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น มีสาเหตุมาจากทั้งการกระทำของมนุษย์และปัจจัยทางธรรมชาติ คณะทำงานนานาชาติระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC ระบุว่าสาเหตุของโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน มาจากการกระทำของมนุษย์เป็นหลัก โดยกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้ปลดปล่อย “ก๊าซเรือนกระจก” สู่บรรยากาศอย่างมากมายและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาประมาณ 200 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) และไนตรัสออกไซด์ (N2O) การที่มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศมากเกินไป  จะทำให้ภาวะเรือนกระจกตามธรรมชาติทวีความรุนแรงเกินกว่าที่กลไกธรรมชาติจะสามารถรักษาสมดุลไว้ได้ จึงกลายเป็นสภาวะโลกร้อน และเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามมาอย่างที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน มีข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มากมายที่บ่งชี้ถึงภาวะโลกร้อน ประกอบด้วย

  • ข้อมูลอุณหภูมิของโลก: การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา เพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 0.13 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าของการเปลี่ยนแปลงในรอบ 100 ปี  นั่นแสดงว่าบรรยากาศโลกร้อนขึ้นด้วยอัตราที่เร็วขึ้น
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการสูญเสียน้ำแข็งบนโลก: การสูญเสียน้ำแข็งบนโลก มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มของอุณหภูมิ โลก สูญเสียธารน้ำแข็งและยอดเขาที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งในอัตราเฉลี่ยปีละประมาณ 420 ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ การละลายของน้ำแข็งในแม่น้ำและทะเลสาบก็เกิดเร็วขึ้น การกลายเป็นน้ำแข็งของน้ำในทะเล แม่น้ำและทะเลสาบเกิดขึ้นช้ากว่าที่เคยเป็นมา
  • ข้อมูลระดับน้ำทะเล: ขณะที่โลกสูญเสียปริมาณน้ำแข็งไป ระดับน้ำทะเลเฉลี่ยของโลกได้เพิ่มสูงขึ้น โดย ระหว่าง ปี 2504-2546 ระดับน้ำทะเลเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 75 มิลลิเมตร
  • ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณและการกระจายของฝนในเขตร้อนและกึ่งร้อน: ความแห้งแล้งทวีความรุนแรงขึ้น และ ครอบคลุมระยะเวลายาวนานขึ้น สาเหตุของความแห้งแล้งสัมพันธ์กับอุณหภูมิที่สูงขึ้นและปริมาณฝนที่ลดลง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมหาสมุทร ลักษณะของลม การลดลงของหิมะและพื้นที่ที่ปกคลุม ด้วยหิมะ นอกจากนี้เหตุการณ์ฝนตกหนักก็เกิดถี่ขึ้นสอดคล้องกับบรรยากาศที่อุ่นขึ้น และปริมาณไอน้ำในบรรยากาศเพิ่มขึ้นทำให้หลายๆ พื้นที่มีโอกาสประสบภาวะน้ำท่วมบ่อยขึ้น และยาวนานขึ้น

จากการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2551 ในประเด็นเรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับภาวะโลกร้อน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ แนวทางการรับมือกับภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ได้นำความคิดเห็นของที่ประชุมสมัชชาฯ มาจัดทำเป็นประเด็นเชิงนโยบายสำหรับนำเสนอต่อรัฐบาล ผลจากการประชุมดังกล่าวได้มีการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยกำหนดมาตรการสำคัญที่ควรเร่งดำเนินการเกี่ยวกับ การจัดทำระบบฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิสารสนเทศ และดาวเทียม เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันอย่างครบวงจร รวมทั้งการสร้าง แบบจำลองพยากรณ์ เตือนภัย ติดตามการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนวางแผนและแก้ปัญหาโลกร้อน ที่ตั้งอยู่บนข้อมูลทาง วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


หัวข้อวิจัย

- พัฒนาฐานข้อมูลลมของประเทศไทยด้วยแบบจำลองอุตุนิยมวิทยาสามมิติ Regional Atmospheric Modeling System (RAMS Model)
- การพัฒนาแบบจำลอง Weather Research and Forecasting Model (WRF) on GRID
- การประเมินสมดุลรังสีดวงอาทิตย์อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งปกคลุมดิน พื้นที่ศึกษาจังหวัด เพชรบุรี และพื้นที่ที่สัมพันธ์กัน
- การวิเคราะห์รูปแบบและความสัมพันธ์ระหว่างสภาพมหาสมุทรกับสภาพฝนของประเทศไทย


----------------------------------------------------------------------------------