กลุ่มวิจัยสาขาวิทยาการและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

computer

กลุ่มวิจัยสาขาวิทยาการและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ความเป็นมา

เพื่อเป็นการส่งเสริมงานวิจัยด้านการประมวลผลประสิทธิภาพสูงของประเทศไทย นักวิจัยจากหลายหน่วยงาน ได้ร่วมมือกัน เพื่อสร้างให้เกิด e-Science Infrastructure หรือระบบการประมวลผลประสิทธิภาพสูงซึ่งประกอบด้วย ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบให้บริการข้อมูล และเครือข่าย ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการวิจัยทางด้าน e-science ได้ในอนาคต กลุ่มวิจัยด้านวิทยาการและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จึงถูกจัดตั้งขึ้น

หนึ่งในพันธกิจหลักของกลุ่มวิจัย คือ การให้บริการและช่วยเหลือกลุ่มวิจัยอื่นในด้านการพัฒนาโปรแกรมแบบขนาน สำหรับนักวิจัยจากหลายสาขาวิชาที่ต้องการสร้างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจำลอง (Simulation and Modeling) โดยงานวิจัยประเภทดังกล่าวนั้น มักต้องการเครื่องประมวลผลประสิทธิภาพสูงเพื่อลดเวลาการประมวลผลลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งนักวิจัยทางด้านวิทยาการและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะสามารถทำงานร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในฐานะผู้ร่วมวิจัยหรือที่ปรึกษาโครงงานวิทยานิพนธ์ โดยเน้นงานวิจัยที่ครอบคลุมหลายสาขาวิชา (Multi-disciplinary) ที่ต้องอาศัยการประมวลผล และการสร้างแบบจำลองเป็นหลัก

นอกจากนี้ กลุ่มวิจัยยังมีเป้าประสงค์ในการทำงานวิจัยในด้านเทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ และคลัสเตอร์คอมพิวติ้ง ตัวอย่างเช่นงานวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัย การจัดการข้อมูล การคำนวณและการจัดการทรัพยากร รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับ Fault tolerance, Energy Consumption และ Performance Optimization อีกด้วย

ตามที่ศูนย์นวัตกรรมซอฟต์แวร์และการประมวลผล หรือ Innosoft ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับมอบหมายให้ประสานงานเรื่องการพัฒนางานวิจัยของกลุ่มวิจัยด้านวิทยาการและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ด้วยพันธกิจดังที่ได้กล่าวข้างต้น Innosoft จึงได้ทำงานร่วมกับห้องปฏิบัติการ CAST (Concurrent Algorithms and Scalable Technology) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มจธ. ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยต่างๆ ในเครือข่าย เพื่อสร้างงานวิจัยรวมไปถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในต่างประเทศ อีกหลายหน่วยงานในการพัฒนา เทคโนโลยีด้านคลาวด์ กริด การประมวลผลประสิทธิภาพสูง รวมทั้งการออกแบบอัลกอริทึ่มแบบขนานสำหรับโปรแกรมประยุกต์ (Application) ประเภทต่างๆ อีกด้วย อาทิเช่น การทำงานร่วมกับบริษัท SUN Singapore ในงานวิจัยด้านคลาวด์สำหรับการประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC Cloud) โดยศึกษาเรื่องการประหยัดพลังงาน (Energy Efficiency) การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Intensive Computing) และสถาปัตยกรรมแบบขยายผลได้ (Scalable Architecture) บนหน่วยประมวลผลแบบต่างๆ (Multi-core, Many-core) นอกจากนี้ Innosoft ยังทำงานร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Shibaura Institute of Technology ในประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย Nanyang Technological ในประเทศสิงคโปร์ รวมไปถึงมหาวิทยาลัย Louisiana State ในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

ในปัจจุบันกลุ่มวิจัยด้านวิทยาการและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีบุคลากรที่เป็นทั้งอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาจำนวนมากร่วมกันสร้างผลงาน กลุ่มวิจัยฯ จึงมีความต้องการใช้งานทรัพยากรคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่มากขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านงานวิจัยต่อไปในอนาคต

ใใใ

หัวหน้ากลุ่มวิจัย

ใใใรศ. ดร. ธีรณี อจลากุล

ใใใมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ใใใ

หัวข้อวิจัย

- งานวิจัยด้าน High Performance Cloud Computing
- งานวิจัยด้าน High Performance 3D Visualization Framework
- งานวิจัยด้าน Parallel Optimization Framework with Swarm Intelligence and Its Applications
- งานวิจัยด้าน Distributed Collaboration and Online Learning Platform

ใใใ

<<รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มวิจัย>>

----------------------------------------------------------------------------------