Big_Data_Panel_discussion_promote
..
..
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสวนา
ใใใใ
ใใ
Big Data for National Productivity and Safety

(Big Data เพื่อการเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัยของชาติ)
,,,
,,,
ใใใ
xxxxปัจจุบัน ฐานข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมากกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ หน่วยงานในสังกัด และเอกชน เช่น ข้อมูลจากเครื่องตรวจวัด ข้อมูลดาวเทียม ซึ่งข้อมูลบางส่วนสามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อเป็นประโยชน์ในการวิจัย และการบริหารจัดการต่างๆได้ ประกอบกับความต้องการใช้ข้อมูลในงานวิจัย และงานระดับ Production เช่น งานด้าน Social Science ด้านการบริหารจัดการน้ำ มีมากขึ้น
มมม
xxxxNational e-Science Infrastructure Cosortium เล็งเห็นถึงการใช้ประโยชน์จาก Big Data เพื่อการเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจ และความปลอดภัยของสังคม จึงจะจัดเสวนา ในหัวข้อ Big Data for National Productivity and Safety หรือ Big Data เพื่อการเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัยของชาติ การเสวนาครั้งนี้ จะมุ่งเน้นข้อมูลด้านอากาศและน้ำโดยเฉพาะ ซึ่งไม่เพียงแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งในภาคการเกษตร แต่ยังส่งผลกระทบต่อภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม และความปลอดภัยของประชาชนด้วย
มม
xxxxคณะวิทยากรประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลอากาศ และข้อมูลน้ำ นักวิจัย และผู้ประกอบการเกษตร โดยจะหารือกันถึงข้อมูลประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ และการนำไปประยุกต์ใช้ที่น่าสนใจ แนวทางในการเปิดให้ใช้ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และการพัฒนาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และแนวโน้มทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงประเด็นต่างๆ ที่ควรพิจารณา เราหวังว่าจะสามารถระบุสิ่งที่ภาครัฐ นักวิจัย และภาคเอกชนจะสามารถเริ่มทำงานร่วมกันได้ 
มม
ผู้ร่วมเสวนา 

ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลอากาศ

ผู้แทนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

คุณบุญเลิศ อาชีวระงับโรค

ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลน้ำ

ผู้แทนจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

ดร. สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร

ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐาน Big Data

ผู้แทนจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ

นักวิจัย

ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ดร. จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ

ผู้ประกอบการเกษตร

ผู้แทนจากผู้ประกอบการเกษตร บริษัท วังขนาย

คุณสาริน ณ วังขนาย

ใใใใใ
วัน-เวลา สถานที่
cc
วันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 15.30 น.  
ณ ห้อง ชฎา แกรนด์ บอลรูม โรงแรมบางกอก ชฎา กรุงเทพฯ 
...
,,,

....

การเสวนา หัวข้อ Big Data for National Productivity and Safety เป็นส่วนหนึ่งของงานประชุม Government Big Data Conference 2015 โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าร่วมงานได้ทั้งวัน ตั้งแต่  9.00-16.00 น.

ในช่วงบ่าย จะมีการแยกเป็น Panel Session ทั้งหมด 3 ห้อง ซึ่งงานเสวนานี้จัดอยู่ใน Session ห้อง #3 Big Data for National Productivity and Safety หรือ Big Data เพื่อการเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัยของชาติ  เวลา 13.00 - 15.30 น.


...

ผู้สนใจเข้าร่วมเสวนา โปรดส่งรายชื่อ หน่วยงาน/องค์กร e-mail และหมายเลขโทรศัพท์

มาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ระบุหัวข้ออีเมล "ร่วมเสวนา Big Data 11 กย. 58"

หรือลงทะเบียนที่ https://www.surveycan.com/survey/7b600755-10a7-4b38-a461-7b4f9a929a7c

ก่อนวันที่ 4 กันยายน 2558 เพื่อสำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร .PDF