HPC_and_e-Sci_in_TH_2018_

..

Workshop on

High Performance Computing and e-Science in Thailand 2018

...

ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computing) เป็นระบบที่มีศักยภาพในการประมวลผลข้อมูล ประกอบด้วยหน่วยประมวลผล (CPU) และระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage) เพื่อจุดประสงค์ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจำลองทางคอมพิวเตอร์ เช่น การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรม การวิจัยการประมวลผล Deep Learning การวิจัยเชิง Quantum Chemistry และการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน

....

หน่วยงานสำคัญด้านงานวิจัยต่างๆ ในประเทศไทย ล้วนมีการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยที่เน้นการประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก (Data Analytics) มีความซับซ้อนของข้อมูลสูง และมีความต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เพื่อความรวดเร็วและความแม่นยำในการหาคำตอบ โดยมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มีมูลค่าสูงเพื่อรองรับกลุ่มงานดังกล่าว

...

าควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาคีฯ กำหนดจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Workshop on High Performance Computing and e-Science in Thailand 2018 เพื่อเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูล ด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงของหน่วยงานในประเทศที่มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง โดยในงานสัมมนาฯ จะเรียนเชิญผู้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงจากหลายหน่วยงานเพื่อนำเสนอและให้ข้อมูลการใช้งาน ปริมาณความต้องการใช้งาน และการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ตลอดจนแผนที่นำทาง (roadmap) ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงของหน่วยงานในอนาคต วัตถุปรงสงค์เพื่อสรุปเป็นข้อมูลสถานะของการพัฒนาคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในประเทศไทยและทิศทางการพัฒนาในอนาคต และนำเสนอเป็นภาพรวมของประเทศในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติต่อไป

...

Workshop date

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 

เวลา 09.00 - 16.30 น. เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.45 น.

Venue

ห้องดวงกมล ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 

<แผนที่>

Comittee

ประธานการจัดงานร่วม

ผศ. ดร. ภุชงค์ อุทโยภาศ

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล

   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


กรรมการ


 

ดร. ชาลี วรกุลพิพัฒน์

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

รศ. ดร. จันทนา จันทราพรชัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ. ดร.มนตรี มาลีวงศ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. ศุภกิจ พฤกษอรุณ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. มนัสชัย คุณาเศรษฐ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ขข

Tentative Program

09.00 – 09.20

กล่าวเปิดงาน

09.20 – 09.40

Session 1: Next Gen HPC Infrastructure at NSTDA, ASEAN HPC

ดร. ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

09.40 - 10.00

Session 2: ลักษณะการใช้งาน HPC ของศูนย์แห่งชาติ

ดร. มนัสชัย คุณาเศรษฐ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

10.00 - 10.20

Session 3: HPC platform แผนที่นำทางการพัฒนา และการใช้งานของ สสนก.

คุณอธิป ปี่ทอง

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

10.20 – 10.30

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 - 10.50

Session 4: การพัฒนาศักยภาพบุคคลากร นักศึกษา นักวิจัยด้าน Computational Science and Engineering และ HPC ผ่านสมาคม CSEA

รศ.ดร. วุฒิชัย พาราสุข

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายกสมาคมวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ (CSEA)

10.50 - 11.10

Session 5: HPC platform แผนที่นำทางการพัฒนา และการใช้งานของกรมอุตุนิยมวิทยา

คุณบุญเลิศ อาชีวระงับโรค

กรมอุตุนิยมวิทยา

11.10 - 11.30

Session 6: HPC platform แผนที่นำทางการพัฒนา และการใช้งานของกระทรวงสาธารณสุข

ผศ. (พิเศษ) นพ. พลวรรธน์ วิทูรกลชิต

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

11.30 - 11.50

Session 7: CERN Collaboration ความร่วมมือระดับนานาชาติภายใต้งาน ALICE ITS Upgrade และการใช้งาน HPC 

ผศ. ดร. ชิโนรัตน์ กอบเดช

ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

11.50 -13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.20

Session 8: HPC and Big Data activities@ KU

รศ.ดร. จันทนา จันทราพรชัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13.20 - 13.40

Session 9: HPC platform ในการใช้งานด้าน DNA sequencing

ดร.ดวงดาว วิชาดากุล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.40 – 14.00

Session 10: The UniNET Express Lane Services

รศ. ดร. วรา วราวิทย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

14.00 - 14.20

Session 11: HPC Platform และการใช้งาน HPC ใน SCG

คุณอาทิตย์ วงส์อัจริยา

Lead Engineer-Technology Development Digital Manufacturing, SCG Chemicals Co., LTD.

14.20 - 14.40

พักรับประทานอาหารว่าง

14.40 – 16.20

Session 12: Group Discussion

การรวมตัวขับเคลื่อน HPC ในไทย ปัญหาและสิ่งที่ต้องดำเนินการ

16.20 – 16.30

Summary and concluding remarks ...

Attend a workshop

Register: ผู้สนใจสามารถส่งชื่อ-สกุล และหน่วยงาน มาที่อีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน และโปรดรออีเมลยืนยัน