ทรัพยากรการคำนวณของ จุฬาฯ

-----------------------------------------------------------------

Hardware Specifications

      CPUs 80 core

      Memory 140 GB

-----------------------------------------------------------------

Open-source software

      1) AUTODOCK v.4.2.6

      2) ABINIT v.7.10.2

      3) GROMACS v.5.0.4

      4) R v.3.2.0

      5) QUANTUM ESPRESSO v.5.1.2

-----------------------------------------------------------------

Support development tools

      GNU Compiler: C/C++, F77, F95

-----------------------------------------------------------------