...

การสมัครเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง

(e-Science HPC Allocation)

..

..

โครงการ National e-Science Infrastructure Consortium หรือภาคีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน e-Science โดยความร่วมมือของ จฬ. มทส. มจธ. สสนก. สวทช. สดร. สรอ. สซ. และ สทน. ได้พัฒนาและให้บริการทรัพยากรคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computing: HPC) ได้แก่ระบบประมวลผล ระบบจัดเก็บข้อมูล ซอฟท์แวร์ในการคำนวณ สำหรับรองรับงานวิจัยด้านการวิทยาการคำนวณในประเทศ

..

อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาสังกัดหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สามารถสมัครเข้าใช้งาน HPC ได้โดยดาวน์โหลดใบสมัครที่ << HPC_e-Science_application_form.doc >> และส่งมาที่   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  โดยใช้อีเมล์ของหน่วยงานที่สังกัดเท่านั้น ในการส่งใบสมัคร

..

การสมัครเข้าใช้งาน HPC ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัยโดยสังเขป ให้ทราบถึงความสำคัญและความจำเป็นในการใช้งาน HPC ซอฟท์แวร์ที่ต้องการใช้ หมายเลข IP ของเครือข่ายที่ใช้งาน รวมถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครและผู้ร่วมโครงการ หากนักศึกษาต้องการสมัครเข้าใช้บริการจะต้องมีข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงโดยอาจารย์ที่ปรึกษา จะได้รับบัญชีผู้ใช้งานด้วย

..

โครงการวิจัยหนึ่งโครงการสามารถมีผู้ใช้งานได้หลายท่าน  โดย HPC Staff จะทำการสร้างบัญชีและระหัสผ่านให้ผู้ใช้งานแต่ละท่านตามจำนวนที่ระบุในใบสมัคร โดยผู้ใช้งานทุกท่านจะแชร์ข้อมูลใน directory เดียวกัน

..

เงื่อนไขในการใช้งาน


e-Science HPC ขอความร่วมมือผู้ใช้งานทุกท่านอ้างถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในกิติกรรมประกาศของผลงานตีพิมพ์ทุกประเภท และโปรดแจ้งกลับมาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  เมื่อผลงานของท่านได้รับการตีพิมพ์หรือเมื่อ e-Science HPC ร้องขอ

<<ตัวอย่างการเขียนกิติกรรมประกาศ>>

...

...

----------------------------------------------

....

Applying for an e-Science HPC Account

...

...

National e-Science Infrastructure Consortium is the collaboration among 5 founding members, namely, Chulalongkorn University , Suranaree University of Technology, King Mongkut's University of Technology Thonburi , Hydro and Agro Informatics Institute , National Science and Technology Development Agency, National Astronomical Research Institute of Thailand, Electronic Government Agency, Synchrotron Light Research Institute and Thailand Institute of Nuclear Technology. Their ambition is to establish of e-Science infrastructure which including HPC, large storage system, database and network as a sustainable national infrastructure.

..

Lecturers, researchers and students enable to access HPC resources by download application form via <<Application form>> then send back to HPC staff at อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน (using organization email is essential). Applicant may request more than one project account if applicant working for multiple projects that require HPC resources. 

...

When requesting an HPC resources, applicant must explain the nature of your research from a computational perspective, discribe how e-Science HPC will be used in your project, IP address for remote access, and details of applicants.

..

HPC Staff will generate account ID for all applicants which named on the application form.

..

Ackonwledgement:

...

Users are requested to acknowledge the facilities usage or role of e-Science consortium played in your research in all your publications. Users can find the pre-defined acknowledgment message <<Acknowledgement>>

..

Furthermore, notification of any publication/activity that use e-Science services back to our staff is very much appreciated.