ทรัพยากรการคำนวณของ สวทช.

-----------------------------------------------------------------

Commercial software

      1) GAUSSIAN 09

      2) SYSBYL-X 2.0

      3) AMBER 10

-----------------------------------------------------------------

Open-source software

      1) AUTODOCK 4

      2) ABINIT 7

      3) GROMACS 4.5

      4) R

      5) QUANTUM ESPRESSO V.5.0.2

-----------------------------------------------------------------

Support development tools

      1) GNU Compiler: C/C++, F77, F95

      2)  Intel Compiler: C/C++, F77, F95

-----------------------------------------------------------------