..

ผลงานตีพิมพ์ของผู้ใช้งาน e-Science HPC

...

...

ผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับรายงานจากผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ภายใต้โครงการ National e-science Infrastructure Consortium โดยรวบรวมจากสิ่งพิมพ์ประเภท บทความในวรสารวิชาการ งานประชุมวิชาการ โปสเตอร์ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ หนังสือแบบเรียน และสื่ออื่นใดที่เผยแพร่ผลงานวิจัยต่อสาธารณะชน 

e-Science Achivement 2016

..

e-Science Achivement 2015

..

e-Science Achivement 2014

..

e-Science Achivement 2013

..

e-Science Achivement 2012

ใใใใ

ใใใใ

e-Science HPC ขอขอบคุณผู้ใช้งานทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออ้างถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงภายใต้โครงการฯ ในกิติกรรมประกาศ