กิติกรรมประกาศ

การเขียนกิติกรรมประกาศ

...

การเขียนกิติกรรมประกาศ

..

Acknowledgement

ใใใ

 ..

Acknowledge National e-Science Infrastructure Consortium

Please acknowledge in your pubications the role e-Science consortium facilities played in your research. Also, please notify our staff when a paper is accepted or close to publication. They may feature your work on the National e-Science Infrastructure consortium home page.

...

A suggested acknowledgement:

....

"The authors acknowledge National e-Science Infrastructure Consortium for providing computing resources that have contributed to the research results reported within this paper. URL.:.http://www.e-science.in.th"

...

You may use any variation on this theme, calling out specific simulations or portions of the research that used the consortium, or even citing the computer system used.

...

However, the crucial element is National e-Science infrastructure Consortium

...

We appreciate your conscientiousness in this matter. Acknowledgement and pre-publication notification helps the consortium communicate the importance of its role in science to its steering committees, helping to assure the continued availability of this resource.

............................................................

...

...

ภาคีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน e-Science ขอความกรุณาผู้ใช้งานระบุในกิติกรรมประกาศสำหรับผลงานวิจัยที่มีส่วนในการใช้งานทรัพยากรของภาคีฯ โดยขอความกรุณาแจ้งผลการตอบรับผลงานวิชาการ หรือผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์มายังฝ่ายประสานงานของภาคี โดยทางภาคีฯ ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานของท่านบนเว็บไซต์ของภาคีฯ

...

ข้อเสนอแนะสำหรับการเขียนกิติกรรมประกาศ

...

"งานวิจัยที่ได้รายงานในบทความนี้ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรการคำนวณจากภาคีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน e-Science URL : http://www.e-science.in.th"...

ในการเขียนข้อความในกิติกรรมประกาศ ท่านสามารถใช้รูปแบบของข้อความได้ตามความเหมาะสม ซึ่งขึ้นกับความเหมาะสมในแต่ละชนิดของผลงานวิจัยและสอดคล้องต่อการใช้งานทรัพยากรของภาคีฯ แต่ทางภาคีฯ ขอให้ท่านระบุชื่อของภาคี: ภาคีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน e-Science

...

ทางภาคีฯ ขอความร่วมมือในการระบุข้อมูลดังกล่าวในกิติกรรมประกาศในงานวิจัยที่มีส่วนใช้งานทรัพยากรของภาคีฯ เพื่อที่ทางทีมงานนำไปใช้ในการรายงานต่อคณะกรรมการอำนวยการภาคีฯ เพื่อให้ภาคีฯ สามารถให้บริการโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างต่อเนื่อง

...

<<Applying for an HPC Account>>

<<Download Acknowledgement policy.pdf>>